Blog Archives

Pre projekt “Digitálna verejná správa a ľudské práva” bola vybraná skupina štyroch problémov, ktoré boli preskúmané bližšie. Ide o problémy, ktoré v digitálnaje verejnej správe pretrvávajú dlhšie obdobie, ale aj problémy, ktoré sú živé a budú problémom aj v najbližšom období.

Elektronické podávanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

eDaneWin

Platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí dodávajú tovary a služby medzi rôznymi členskými štátmi EÚ sú povinní podávať mesačný alebo štvrťročný výkaz. Až do konca roka 2009 platila v SR povinnosť podávať Súhrnný výkaz k DPH v listinnej forme a

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?

Prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku – register zverejňovania ponúk “pozemky.mpsr.sk”

PH-pozemky

Vlastníci poľnohospodárskej pôdy, ktorí chcú previesť vlastníctvo na inú osobu, musia povinne zverejniť ponuku (alebo svoj záujem o zverejnené ponuky) v elektronickom registri, ktorý je na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva. Túto povinnosť nie je možné splniť inak než elektronicky. Webové

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?

Jednotný informačný systém v cestnej doprave

V septembri 2015 sa dostal do 2. čítania v Národnej rade SR zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave. Projekt má zaviesť systém, „ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?

Mobilná aplikácia Superkolky od Finančnej správy SR

Superkolky

V marci 2015 vydala Finančná správa SR aplikáciu „Superkolky“ ktorá má slúžiť na overovanie pravosti alkoholu, t.j. či údaj na kolku fľaše zodpovedá aj skutočnému obsahu. Aplikácia však zbiera podstatne viac údajov, než je potrebné na splnenie jej cieľa (napr.

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?